1. Επισημαίνεται ότι το Where2Go.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της σελίδας (Where2Go.gr), για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του χρήστη είναι ο πελάτης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Where2Go.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα. Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Επιχείρηση, την Προσφορά ή τα Events και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει τοWhere2Go.gr από τον πελάτη.

2. Το Where2Go.gr δε συμμετέχει στις ως άνω προσφορές, αλλά συνιστά τρίτο-διαμεσολαβητή. Διά του παρόντος ρητά δηλώνεται ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι του Where2Go.gr από τους αγοραστές σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τους πελάτες.
Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει το Where2Go.gr έναντι του Αγοραστή, σε περίπτωση που ο πελάτης, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας

3. Το περιεχόμενο της παρουσίασης και προβολής της κάθε επιχείρησης (φωτογραφίες, κείμενα, video) στον κατάλογο είναι κατ’ εντολή του πελάτη και ουδεμία ευθύνη έχει το Where2Go.gr.
Το περιεχόμενο αυτό είναι εξ αρχής στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το Where2Go.gr. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι τοWhere2Go.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό.

4. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Where2Go.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

5. Οι πελάτες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που παρουσιάζουν στο Where2Go.gr:

Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.
Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.

6. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω πρέπει να επικοινωνήσει με το Where2Go.gr. Το περιεχόμενο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

7.Το Where2Go.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα Websites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

8. Το Where2Go.gr μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

9.  Το Where2Go.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.